toniejestesty

12 tekstów – auto­rem jest to­niejes­testy.

Wszys­tko ma swo­je dwie stro­ny.

(Ideal­ny facet) 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 marca 2010, 20:07

Kocham Cię, ale po okład­ce, bo jes­teś jak prze­ter­mi­nowa­ny jo­gurt, zewnątrz piękny i świeży, a w środ­ku horror. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 marca 2010, 19:35

-Wszys­tkiego naj­lep­sze­go...i spełnienia marzeń.
- No tak, kiedy ja nie mam marzeń. Mam to co naj­ważniej­sze rodzinę, przy­jaciół, miej­sce do nauki, Bo­ga i cze­go tu jeszcze chcieć? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 marca 2010, 21:01

Dzień Ko­biet- dzień jak każdy in­ny, o ko­bietach po­win­no się pa­miętać co dzień, a nie tyl­ko od święta. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 7 marca 2010, 18:20

Piętnaście lat skończo­ne, uff to tyl­ko półme­tek do trzydziestki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 marca 2010, 12:12

To co naj­ważniej­sze, w naszym środ­ku jest. Nie możemy prze­cież po­wie­dzieć Cześć, ot­worzyć się, no to widzisz i zam­knąć. Hm, no to widzisz jes­tem sym­pa­tyczny. Poz­na­my się do­piero po czasie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 marca 2010, 15:19

Co ro­ku w mo­je urodzi­ny życzę so­bie jed­ne­go, te­go abyś był przy mnie. Jut­ro będzie inaczej... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 marca 2010, 19:50

Po­każmy, że pot­ra­fimy wyt­rwać do me­ty i osiągnąć złoto tak jak Justyna.

*To ta­ka mała metafora 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 marca 2010, 16:10

Gdy­by dziec­ko wszys­tko chciało to by nig­dy nie płakało. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 marca 2010, 19:07

Uczysz się dla siebie, a nie dla ocen. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 lutego 2010, 14:07
toniejestesty

Saga Zmierzch

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność